Piano Master II

WINNING RESULTS LIMC

First Prize

Not Awarded

Second Prize

Chae Yeong Baek (South Korea)

Chang Yuan (China)

Third Prize

Ahra Cho (South Korea)

Guo Jingyu (China)

Jaehee Park (South Korea)

Ricardo Galaviz (Mexico)

Zhao Qingxuan (China)

Yi-Hsuan Tseng (Taiwan)

Fourth Prize

Luca Cozzi (Italy)

Naoya Fujiwara (Japan)

Yulmi Jung (South Korea)